Regulamin AirDance Space – 01.09.2023r
REGULAMIN ENG

REGULAMIN PL

REGULAMIN UKR

DEFINICJE
Serwis – Portal internetowy airdanceacademy.pl jest zorganizowaną platforma edukacyjną podłączona do sieci internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez airdanceacademy.pl i/lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu airdanceacademy.pl
Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu Rejestracji do serwisu Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu
Login – Nazwa Użytkownika (w serwisie airdanceacademy.pl oraz aplikacji Zoom i AirDance app )
Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów kursów Online poprzez sprawdzenie Loginu i Hasła użytkownika
Rejestracja – Dobrowolne wprowadzenie danych przez Użytkownika w celu umożliwienia późniejszego Logowania
Instruktor – osoba prezentująca kurs online
Lekcja– pojedyncze wideo lub artykuł dostępny w Serwisie ( airdanceacademy.pl oraz aplikacji Zoom i AirDance app )
Kurs – kilka Lekcji dostępnych pod jedną nazwą (np. “Choreografia” )
Usługa – Lekcja lub Kurs dostępny na portalu airdanceacademy.pl oraz aplikacji Zoom i AirDance app

1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem airdanceacademy.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim kursów oraz lekcji internetowych.
2. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. Administratorem Serwisu airdanceacademy.pl (zwany dalej „Administratorem”) jest firma “Dance by sharapov”, ul. Romańska 1/87, 01-451 Warszawa, figurująca w EDG po numerem NIP 5272901398, REGON 384025198.
5. W celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu wymagane jest:
połączenie z siecią Internet (prędkość minimum 4MB/s), przeglądarka internetowa, obsługująca HTML5, JavaScript.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika, wynikające z punktu 5.

2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Serwis airdanceacademy.pl udostępnia autorskie lekcje i kursy tańca w postaci wideo oraz tekstu. Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne.
2. Administracja airdanceacademy.pl ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.  Serwis airdanceacademy.pl jest autorem kursów i posiada prawa do materiałów użytych w kursach instruktażowych.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej- po uiszczeniu opłaty.

Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie. ( Po zaksięgowaniu płatności, na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail klient otrzymuje link, po wybraniu którego otrzymuje dostęp do kursów online na żywo ).

3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu i usług Serwisu. Pod “marketingiem serwisu” rozumie się wysyłanie informacji o nowych kursach, przypomnień, informacji o statusie zamówienia, nowościach Serwisu, artykułach tanecznych związanych z Serwisem, promocjach w Serwisie i jego partnerskich portalach.

Zgodę na “marketing serwisu” można cofnąć w dowolnej chwili.

Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia jego usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.

7. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą E-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
10. Wszystkie ceny oferowanych produktów w airdanceacademy.pl, są cenami brutto.

§ 4 REJESTRACJA

Serwis działa w systemie online.

Warunkiem korzystania z Kursów Online jest złożenie zamówienia i zaakceptowanie regulaminu. Po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane. Po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia i dokonaniu płatności , Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów serwisu airdanceacademy.pl raz aplikacji Zoom i AirDance app.  Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.

Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Serwisu airdanceacademy.pl

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu Rozwiązanie umowy następuje, gdy:
a. zalega z płatnościami
b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami
c. Użytkownik nie respektuje regulaminu
d. na wniosek Właściciela

5 UŻYTKOWNIK
1. Użytkownik, który uczy się poprzez kurs/lekcję, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
3. Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu airdanceacademy.pl 

6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Nabywca kursu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości ingerowania w tę treść, powielania plików kursu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również rozpowszechnianie takiego kursu oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej umowy.

Każdy nabywca kursu zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy z tytułu łamania praw autorskich.

Wszelkie nagrania mp3, ebooki i filmy wideo udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

7 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@airdanceacademy.pl lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:

Warszawa AirDance ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

Każdemu Użytkownikowi nabywającemu dostęp do kursu za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo całkowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia z winy Administratora.

Czas ubiegania się o zwrot należności został wyznaczony na 30 dni liczonych od daty zakończenia kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

Zwrot wartości kursu odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości poprzez formularz kontaktowy (dostępny pod adresem: airdanceacademy.pl/kontakt/) do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego został dokonany zakup dostępu), datę i cenę zakupu.

W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, Administrator odpowie Użytkownikowi, jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przelać należną kwotę zwrotu.

Zwrot pełnej należności zapłaconej przez Użytkownika za kurs, bez jakichkolwiek potrąceń zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.

Jednocześnie dostęp do usługi z tytułu której był zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.

Reklamacja nie obowiązuje w przypadku pobrania jakiejkolwiek płatnej lekcji z zakupionego kursu na własny komputer.

8 OCHRONA DANYCH
1. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkownika w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) . a po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administrator wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Administrator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
1) niezbędne do rozliczenia zamówienia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;
3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usługi, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo- podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas Rejestracji konta w systemie.

9 INFORMACJE KOŃCOWE

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w kursach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu jest dobrowolne. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usług w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez

Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.