POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej http://airdancespace.com/ ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://airdancespace.com/ jest Airdance Space, adres rejestracji: ul. Materii 1, 02-258 Warszawa tel.: +48 503 547 668 e-mail: info@airdancespace.com – dalej jako “Administrator”.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; zgodne ze stanem faktycznym i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszystkie słowa, wyrażenia i akronimy pojawiające się w dokumencie i rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnym pod adresem http://airdancespace.com/.

2) CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCÓW DANYCH
2.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
a) bezpośredniego lub pośredniego podawania danych przez Użytkowników;
b) zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych (tzw;)
c) zbieranie logów serwera www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

2.2. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika, dodatkowo Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP itp.).

2.3. Uzyskane dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązującego prawa.

2.4. Uzyskane dane nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem określonych sytuacji:
a) Użytkownik wyraża na to zgodę;
(b) będzie to niezbędne do świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym, usług płatniczych lub innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy świadczeniu usług.

2.5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA
3.1. Użytkownik ma prawo dostępu (wglądu) do treści Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.3. W przypadku wątpliwości co do sposobu przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo do złożenia zapytania, sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego.

3.4. Podstawą przetwarzania danych są w szczególności obowiązujące przepisy i prawo oraz zgoda, jeśli została wyrażona przez Użytkownika.

4. COOKIES
4.1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.3. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określenie profilu Użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.

4.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

4.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.7. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie spędzonym na danej stronie.

4.8. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika zbieranych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5. LOGI SERWERA
5.1. Informacje o niektórych działaniach Użytkowników są rejestrowane w warstwie serwerowej. Dane te wykorzystywane są w celu administrowania stroną internetową oraz zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach dowodowych w związku z popełnionymi przestępstwami lub okolicznościami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnych.

5.2. Przeglądane zasoby są identyfikowane przez adresy URL. Dodatkowo można zapisać następujące elementy:
(a) Godzina otrzymania zapytania ofertowego,
(b) Czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS,
d) informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP, HTTPS,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (refererral link) – w przypadku, gdy wejście na stronę nastąpiło poprzez link,
f) informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

5.3. Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Administrator nie łączy tych danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, gdyż są one wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

6. PRZEPISY KOŃCOWE
6.1. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator apeluje, aby po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej strony internetowej.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.